to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Eccentric
උත්කේන්දු්‍රීය ; විධිවිරෝධී ; අවිධික ; විධිවිරෝධියා
2. Ecclesiastical drama
සාමයික නාට්‍යය
3. Echo
දෙුා්ංකාරය
4. Eclectic
සාරසංග්‍රාහක ; සාරෝදු්ධාරක
5. Eclecticism
සාරසංග්‍රහවාදුය ; සාරෝදු්ධාර වාදුය
6. Ecstasy
ආහ්ලාදුය ; පරමානන්දුය