to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 24 page 1 of 2
1. Graceful mood
කෛශිකී වෘත්තිය (නාට්‍යයේ් මුඛ්‍ය භාවය)
2. Graffiti
කුරුටු ලිපි
3. Gramophone
ග්රුමෆෝනය
4. Grand circle
ප්‍රභූ වටය ; විලාසිතා වටය
5. Grand curtain
සිරිසර තිරය
6. Grand finale
පරිසමාප්තිය
7. Grand opera
මහා ඔපරාව
8. Graphic
සුචිත්‍රිත ; ග්‍රාපික
9. Graphical
ග්‍රාපිකාකාර ; ග්‍රාපිකරූපී
10. Graphical structure
ග්‍රාපික ව්‍යූහය
11. Grasp
ධෘතිය ; ග්‍රහණය
12. Grease
ග්‍රීස් ; අභ්‍යංජනය
13. Grease make-up
අංගරචනය
14. Green room
නේපථ්‍යය
15. Grid
ජාලකය
16. Grotesque
විකෘතරූපී ; අපරූපී
17. Ground plan
බිම් සැලැස්ම
18. Ground row
බිම් පෙළ
19. Groundling
නාට්‍යලුබ්ධයා
20. Group
කණ්ඩායම ; සමූහය