to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 30 page 1 of 2
1. Opacity
පාරාන්ධතාව ; දුරවබෝධය
2. Opaque
පාරාන්ධ
3. Open
එළිමහන් ; විවෘත
4. Open couplet
විවෘතපාදු යමකය ; විවෘත දෙුපා කව
5. Open stage
විවෘත වේදුිකාව
6. Open structure
විවෘත ව්‍යූහය
7. Opening
ආරම්භය ; විවෘත කිරීම
8. Opening night
ආරම්භක රාත්‍රිය
9. Opera
ඔපරාව
10. Opera comique
සුඛාන්ත ඔපරාව ; හාස ඔපරාව
11. Opera glass
ඔපරා දුක්නය ; ඔපරා දු්විනේත්‍රිකාව
12. Opera house
ඔපරාගාරය
13. Operatic
ඔපරාරූපී
14. Operator
ක්‍රියාකරු
15. Operetta
ඔපරෙටාව
16. Opinion
මතය
17. Opponent
ප්‍රතිවිරෝධියා ; ප්‍රතිමල්ලවයා
18. Opportunism
අවස්ථාවාදුය
19. Opportunist
අවස්ථාවාදුියා
20. Opposite
ප්‍රතිපක්ෂ ; විරුදු්ධ ; විරුදු්ධාර්ථය