to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 13 page 1 of 1
1. Open
එළිමහන් ; විවෘත
2. Open couplet
විවෘතපාදු යමකය ; විවෘත දෙුපා කව
3. Open stage
විවෘත වේදුිකාව
4. Open structure
විවෘත ව්‍යූහය
5. Opening
ආරම්භය ; විවෘත කිරීම
6. Opening night
ආරම්භක රාත්‍රිය
7. Opera
ඔපරාව
8. Opera comique
සුඛාන්ත ඔපරාව ; හාස ඔපරාව
9. Opera glass
ඔපරා දුක්නය ; ඔපරා දු්විනේත්‍රිකාව
10. Opera house
ඔපරාගාරය
11. Operatic
ඔපරාරූපී
12. Operator
ක්‍රියාකරු
13. Operetta
ඔපරෙටාව