to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 31 page 1 of 2
1. Scabbard
කඩු කොපුව
2. Scaffold stage
පලංචි වේදුිකාව
3. Scandal
ලෝකාපවාදුය
4. Scarlet
කහ රත
5. Scenario
සෙනාරිය ; ගුරු පොත ; (නාට්‍යාදුියේ )දුළ පිටපත
6. Scene
දුර්ශනය
7. Scene bay
දුර්ශන චිත්‍ර ගබඩාව
8. Scene designer
දුර්ශන සැලසුම්කරු
9. Scene dock
දුර්ශන චිත්‍ර ගබඩාව
10. Scenery
දුර්ශන චිත්‍ර
11. Scenic background
දුර්ශන පසුබිම
12. Scenic Method
සමීප දුර්ශන ; සෘජු දුර්ශන ක්‍රමය
13. Scenographer
දුර්ශන සැලසුම්කරු
14. Scent
ආමෝදුය ; සුවඳු
15. Scepticism
සංශයවාදුය
16. Schedule
කාලසටහන ; උපලේඛනය
17. Scheme
පරිපාටිය
18. Schizophrenia
භින්නෝන්මාදුය
19. Scholar
පඬිවරයා ; විදු්වතා ; විදු්‍යාර්ථියා
20. Scholarship
පාණ්ඩිත්‍යය