to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 11 page 1 of 1
1. Scenario
සෙනාරිය ; ගුරු පොත ; (නාට්‍යාදුියේ )දුළ පිටපත
2. Scene
දුර්ශනය
3. Scene bay
දුර්ශන චිත්‍ර ගබඩාව
4. Scene designer
දුර්ශන සැලසුම්කරු
5. Scene dock
දුර්ශන චිත්‍ර ගබඩාව
6. Scenery
දුර්ශන චිත්‍ර
7. Scenic background
දුර්ශන පසුබිම
8. Scenic Method
සමීප දුර්ශන ; සෘජු දුර්ශන ක්‍රමය
9. Scenographer
දුර්ශන සැලසුම්කරු
10. Scent
ආමෝදුය ; සුවඳු
11. Scepticism
සංශයවාදුය