to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 11 page 1 of 1
1. Wig
ප්‍රතිශීර්ෂකය ; හවරිය
2. Wind pipe
ශ්වාස නාලය
3. Window sash
කවුළු පියන
4. Wing
පාර්ශ්ව භාගය
5. Winner
ජයග්‍රාහකයා ; ජයග්‍රාහියා
6. Wire
කම්බිය
7. Wisdom
ප්‍රඥුාව
8. Wit
වාක්පාටවය ; වාක්පටුත්වය
9. Witchcraft
මායාකර්මය
10. Witticism
නර්මෝක්තිය ; බුහුටි කියමන ; රසිකෝක්තිය
11. Witty
හාස්‍යෝත්පාදුක