to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 4,078 page 204 of 204
4061. Xylophone
සයිලෆෝනය
4062. Yard
අංගනය
4063. Yawn
ඈනුම
4064. Year book
වාර්ෂික සංග්‍රහය
4065. Yell
මොර හඩ
4066. Yellow
කහ ; පීත ; කසාවන්
4067. Yellow journalism
උදු්වේගකාරී ප්‍රවෘත්ති කලාව
4068. Yellow press
උදු්වේගකාරී පුවත්පත්
4069. Yoke
වියදුණ්ඩ
4070. Zeitgeist
යුග ධර්මය
4071. Zel
තාලම්පට
4072. Zenith
කූටය
4073. Zero
ශුන්‍යය
4074. Zero hour
ශූන්‍ය ක්ෂණය ; අර්බුදු ක්ෂණය
4075. Zigzag
අක්වක්
4076. Zither
සිදුරය
4077. Zone
කලාපය
4078. Zoom lens
සූම් කාචය