to main page
Glossary of Pottery Work Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 111 page 1 of 6
1. Wadding
බිඩලි දුැමීම
2. Ware
භාණ්ඩ
3. Ware analysis
භාණ්ඩ විශ්ලේෂණය
4. Ware type
භාණ්ඩ විශේෂය
5. Ware,Agate
දු්විවර්ණක භාණ්ඩ
6. Ware,Armorial
සන්නාහ සැරසුම් භාණ්ඩ
7. Ware,Arretine
ඇරතියානු මැටි භාණ්ඩ
8. Ware,Art
කලාත්මක භාණ්ඩ
9. Ware,Attic
අඩුක්කු භාණ්ඩ
10. Ware,Bamboo
නල භාණ්ඩ ; වේණු භාණ්ඩ
11. Ware,Basalt ; Basalt body
යමහල් මෘදු්භාණ්ඩ
12. Ware,Black
කාල වර්ණ භාණ්ඩ ; කලුවන් භාණ්ඩ
13. Ware,Black and Red
කාල-රක්ත වර්ණ භාණ්ඩ ; කළු සහ රතු මැටි භාණ්ඩ
14. Ware,Blotchy
(ඝන ලාංඡන භාණ්ඩය) ශබලිත භාණ්ඩය
15. Ware,Buff
දුඹුරු පැහැ භාණ්ඩ
16. Ware,Buff earthen
පඬු පැහැ මැටි භාජන
17. Ware,Cane-coloured
වේවැල් පැහැ භාණ්ඩ ; වේත්‍රවර්ණ භාණ්ඩ
18. Ware,Cauliflower
ගෝවාමල් හැඩ භාණ්ඩ
19. Ware,Celadon
සෙලඩන් කාච භාණ්ඩ
20. Ware,Coarse
කොරසැඩි භාණ්ඩ