to main page
Glossary of Surveying Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

selected terms: 12 page 1 of 1
1. Acceleration due to gravity
ගුරුත්වජ ත්වරණය
2. Access
ප්‍රවේශ මාර්ගය ; ප්‍රවේශය
3. Access to land
ඉඩමට ප්‍රවේශය
4. Accessible
පිවිසිය හැකි ; ළඟා විය හැකි
5. Accessories
උපාංග ; අතිරේක අංග
6. Accidental error
අහඹු දෙුා්ෂය
7. Accidental overstrain
අහඹු අතිවික්‍රියාව
8. Accommodate
ප්‍රතියෝජනය කරනවා
9. Accumulation of errors
දෙුා්ෂ එකතු වීම
10. Accumulator
ඇකියුමිලේටරය ; සංචායකය
11. Accuracy
නිරවදු්‍යතාව
12. Accurate results
නිරවදු්‍ය ප්‍රතිඵල