to main page
Glossary of Surveying Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

selected terms: 5 page 1 of 1
1. Kinematic design
ප්‍රගතික සැලසුම් නිර්මාණය
2. Kinematics
ප්‍රගති විදු්‍යාව ; ප්‍රගතිකය
3. Kinking
බොකු නැමි වැටුම
4. Kinks
බොකු නැමුම
5. Kino theodolite
කයිනෝ විකෝ්ණමානය