to main page
Glossary of Zoological Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 319 page 1 of 16
1. Labellum
අධරිකාව
2. Labia majora
ගරීය අධරය
3. Labia minora
කනීය අධරය
4. Labial
අධරීය
5. Labial cartilage
අධරීය කාටිලේජය
6. Labial gland
අධරීය ග්‍රන්ථිය
7. Labial palp
අධරීය මෘශය
8. Labial segment
අධර ඛණ්ඩය
9. Labium
අධරය
10. Labrum
පූර්වෞෂ්ඨය
11. Labrum-epipharynx
පූර්වඖෂ්ඨ- අපිග්‍රසනිකාව; ඖෂ්ඨ්‍ය අපිග්‍රසනිකාව
12. Labyrinth
ගහනය
13. Labyrinthodont
ලබිරින්තොඩොන්ටීය (adj) ;
14. Lac-insect
ලාක්ෂා කෘමියා
15. Lace-wing
රේන්දු මැස්සා
16. Lacertilia
ලැසර්ටීලියා
17. Lachrymal (Lacrimal)
අශ්‍රු
18. Lachrymal bone
අශ්‍රු අස්ථිය
19. Lachrymal duct
අශ්‍රු ප්‍රණාලය
20. Lachrymal gland
අශ්‍රු ග්‍රන්ථිය