to main page
Glossary of Zoological Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 94 page 1 of 5
1. Wag tail
වෙරළ ඔටන්නා ; වෙරළ වටුවා ; හැලපෙන්දුා
2. Waggle dance
බමන නැටුම
3. Walking leg
චර පාදුය
4. Walking pattern
ගමන් විලාසය ; චරණ විලාසය
5. Wall-gill (Pleurobranch)
පාර්ශ්වික ජලක්ලෝමය
6. Wallaby
වොලබියා
7. Waltzing
බමන
8. Wandering cell
සංචරණ සෛලය
9. Wandering macrophage
සංචරණ මහාභක්ෂාණුව
10. Warble
ගඩුව
11. Warble fly
ගඩු මැස්සා
12. Warbler
හම්බු කුරුල්ලා
13. Warm-blooded
උෂ්ණ රුධිර
14. Warning” pattern
$සංඥුා” රටාව ($අන්තරාය සංඥුා” රටාව)
15. Warty
ඉන්නන් සහිත
16. Wasp
බමරා
17. Water beetle
දුිය කුරුමිණියා
18. Water boatman
දුිය ඔරුකාරයා
19. Water breathing
ජලීය ශ්වසනය
20. Water bug
දුිය මකුණා