to main page
New Dictionary
A B D H J K L M N P R S T V W Z
VE VI VR
selected terms: 3 page 1 of 1
1. vendutie
වෙන්දේසිය
2. violtje
වියල්ති
3. Vrouw
පොරොව
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword