to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. චාටි
හට්ටිය; හැළිය
2. චාටු
බොරු ප්‍රශංසා කියන; ඉච්චා බස් කියන
3. චාටුව
බොරු ප්‍රශංසාව; රැවටිල්ල