to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 1 page 1 of 1
1. රපෝර්තුව
නිලධාරියෙකු විසින් හෝ වගකිව යුත්තෙකු විසින් යම් කරුණක් පිළිබඳව කරන වාර්තාව'