to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 17 page 1 of 1
1. f.a.a
භාගික හානියෙන් නිදහස් ව
2. f.a.a.
භාගික හානියෙන් නිදහස්ව
3. f.a.c.
ගැල්කුලී හා ප්‍රවාහණය
4. f.a.o.
ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය | ආහාර හා කෘෂිකාර්මික ආයතනය
5. f.a.s.
නැව දක්වා නොමිලේ | නොමිලේ නැව අසට
6. f.g.a.
භාගික හානියෙන් තොරව
7. f.i.f.o.
ප්‍රථමයෙන් ලැබ ප්‍රථමයෙන් නිකුත් කල
8. f.m
සංඛ්‍යාන මූර්ජනය
9. f.o.b
නැවතෙක් නොමිළේ
10. f.o.b.
නැව තෙක් නොමිලේ | නැවට පටවන තෙක් නොමිලේ
11. f.o.r.
මිරිය තෙක් නොමිලේ
12. f.o.s
මුද්දර ගාස්තුවෙන් තොර
13. f.o.t.
ප්‍රශස්ත පැහිනිම සංඛ්‍යාතය | ප්‍රශස්ත පැහිනියම් සංඛ්‍යාතය
14. f.p.a.
විශේෂ වන්දියෙන් තොර
15. f.r.
මුදල් රෙගුලාසි
16. f.s.
ආරක්ෂක සාධකය
17. f.s.m.
සංඛ්‍යාත මාරු මූර්ඡනය