to main page
Sinhala Tamil Dictionary
I N T

සං සැ සි සු සූ සෘ සෲ
සෘ සෘග සෘජ සෘණ සෘත සෘද සෘෂ

සෘද්ධිමත්

தெய்வீக சக்தியுள்ள ; ஆன்மீக ஆற்றல் படைத்த
 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org