to main page
Sinhala Tamil Dictionary
I N T

සං සැ සි සු සූ සෘ සෲ
සෘ සෘග සෘජ සෘණ සෘත සෘද සෘෂ

සෘෂි භාෂිතය

முனிவர் கூற்று ; ஞானிகள் மொழி
 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org