to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ගණය

සමූහය; භික්ෂු සමූහය; විහාරය; අකුරු තුනකින් හෝ මාත ්‍රා හතරකින් යුත් වර්ණ සමූහය'