to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ම8 මං මක මග මඞ මඟ මච මජ මඣ මඤ මඥ මට මඨ මඩ මණ මඬ මත මථ මද මධ මන මඳ මම මය මර මල මව මෂ මස මහ මළ මා මැ මු
මඨය මඨි

මඨිකාව

අසපුව ආරාමය
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword