to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ම8 මං මක මග මඞ මඟ මච මජ මඣ මඤ මඥ මට මඨ මඩ මණ මඬ මත මථ මද මධ මන මඳ මම මය මර මල මව මෂ මස මහ මළ මා මැ මු
මත මතං මතක මතභ මතම මතව මත් මතැ මති මතු

මතක

මළ මැරුණු 2 (නාප්‍ර) මතකය සිහිය
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword