to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ලං ලක ලග ලඝ ලඞ ලජ ලත ලද ලන ලඳ ලප ලබ ලම ලය ලල ලව ලස ලහ ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෙ ලේ ලො ලෝ ලෞ
ලං ලක ලග ලඝ ලඞ ලජ ලත ලද ලන ලඳ ලප ලබ ලම ලය ලල ලව ලස ලහ ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෙ ලේ ලො ලෝ ලෞ

ලය

ගායන වාදන නර්තනයන්හි පවත්නා සමවූකාල ප්‍රමාණය; තාලය; ගෙවීයෑ; විනාශය; ෙ ෛ'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword