to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

වස

වර්ෂය අවුරුද්ද; වයස; වර්ෂා කාලය; වංශය; වංශවාදය; බටලී නලාව; උණ ලීය; මු දුන් යට ලීය උ කොඳු ඇටය ඌ වාසය කිරීම; වස් විසීම සෘ අශූචි; වර්චස් සෲ විෂ සහිත බව; විෂ සහිත දෙය'