to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සං සංක සංග සංඝ සංච සංජ සංඥ සංබ සංය සංර සංල සංව සංශ සංස සංහ

සංඥා

අරූපාදී අරමුණු හැඳින ගන්නා චෛතසිකය; හැඟීම; සලකුණ
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword