to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සෙං සෙක සෙඛ සෙට සෙණ සෙත සෙද සෙන සෙබ සෙම සෙය සෙර සෙල සෙව සෙස

සෙසු

ශේෂය; ඉතිරිය; සෙස්ස (වි) ඉතිරි
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword