to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ

සේ

ඡේකයා; දක්ෂයා; ; ආකාරය; ඡායාව; පිළිබිඹුව; සෙව්දය; ඩහදිය; ශෙව්තය; සුදු පැහැය (වි ඡේක; දක්ෂ; සුදු; ඉක්මන් (නාප්‍ර) සමාන; වැනි'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword