to main page
Sinhala Slang Dictionary

අනා ගන්නවා

Literally 'getting mixed up', Anenawa (අ‍ැ‍ෙනනවා) - something is getting out of hand, becoming worst or messy. (e.g. Wædi wæda karanna gihin wæde ænuna (වැඩි වැඩ කරන්න ගිහින් වැ‍ෙඩ් ඇනුනා))